Przegląd Nauk Historycznych

  • Od Redakcji – 5
  • Profesor Wojciech Szczygielski – szkic do portretu badacza Rzeczypospolitej szlacheckiej (Hanka Żerek-Kleszcz) – 7
  • Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Wojciecha Szczygielskiego za lata 1956-2006 (Michał Kobierecki) - 13

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

  • Krzysztof Mikulski, Krzysztof Kopiński, Rodzina Papę – kupcy i bankierzy Torunia w średniowiecznej Europie – 21
  • Alicja Szymczakowa, Krzepczowscy herbu Junosza. Z dziejów awansu społecznego drobnej szlachty w Polsce centralnej w średniowieczu – 41
  • Jan Szymczak, Żywność na miejskich wozach wojennych w późnym średniowieczu i na początku epoki nowożytnej – 59
  • Michał Kobierecki, Aktywność parlamentarzystów rawskich na sejmach za panowania Wazów w latach 1587-1668 – 75
  • Bogdan Rok, Próba określenia mentalności szlachcica XVIII wieku na podstawie pamiętnika Walentego Klichowskiego – 109
  • Jerzy Grobis, Narodziny dualizmu niemieckiego. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Rzeszy Niemieckiej w latach 1748-1763 – 117
  • Zbigniew Anusik, Stosunki polsko-szwedzkie w początkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1774) – 137
  • Tadeusz Srogosz, Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stempkowskiego (koniec lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.) – 171
  • Andrzej Stroynowski, O oratorstwie politycznym sejmów stanisławowskich - 185
  • Hanka Żerek-Kleszcz, Nominacje senatorskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w okresie Rady Nieustającej – 209
  • Witold Filipczak, Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (1780-1783) – 235
  • Richard Butterwick, Sprawa Zakonu Maltańskiego w początkach Sejmu Czteroletniego - 277
  • Henryk Kocój, Misja posła pruskiego Lucchesiniego w Warszawie (grudzień 1791 – sierpień 1792) – 291
  • Krystyn Matwijowski, Lwowskie środowisko nauk humanistycznych na przełomie XIX i XX wieku – 323
  • Władysław Zajewski, Wokół biografistyki Andrzeja Załuskiego - 333

Linki